کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

طرح توجیهی باغداري و پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )

 

 

 

 خـلاصــه طــرح

 

 

موضوع طرح :

  باغداري و  پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه )

 

ظرفيت : پانزده هكتار

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه

 

ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر

 

سال اجرای طرح :1382

 

 

 

 

 

       مقدمـــه :

 

       با ماشيني شدن زندگي انسانها و كاهش بيش از پيش فعاليت هاي بدني ، تمايل افراد براي استفاده از ميوه ها و سبزيجات به منظور حفظ سلامتي و پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي مزمن ناشي از شهرنشيني افزايش مي يابد. اين نكته مبين لزوم توجه بيشتر به بخش كشاورزي كشور مي باشد. با توجه به اين نكته كه شرايط اقليمي منحصر به فرد  ايـران موجب شده است كه در ميان كشورهاي منطقه از موقعيت ممتازي در زمينة كشاورزي و پرورش محصولات باغي برخوردار گردد به نظر مي رسد ايران مي تواند قطب توليد محصولات كشاورزي و باغي در منطقه تبديل شود. لكن برغم وجود چنين ويژگيهايي، به لحاظ توجه ناكافي به اصول علمي كشاورزي و عدم برخورداري كشاورزان از وسايل مكانيزة كشاورزي ، استفادة مطلوبي از ظرفيت هاي موجود نشده است.

 

      ايران توليد كنندة60% زعفران، 50% پسته، 13% گردو و 11% كشمش جهان مي باشد. ايران يكي از مناطق مستعد كشاورزي و باغداري ،با توجه به وجود منابع كافي آب و زمين هاي حاصلخيز مي باشد. طرح حاضر نيز در سدد بهره برداري از اين موقعيت به منظور توليد محصولات باغي مورد نياز بازار مصرف است همچنين براي جبران هزينه هاي جاري خصوصا در سالهاي نخست ايجاد باغ ، كشت محصولات زير درختي ( يونجه ) نيز در آن پيش بيني شده است.. همچنين با اجراي اين طرح مي‌توان گامي در جهت ايجاد اشتغال برداشت . ضمن اينكه  طرح حاضر داراي اين قابليت است كه توسط تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه مالي طرح:

 

 

 I - هزينة سرمايه گذاري ثابت:

 

 

الف ) زمين :

 

       زمين مورد نياز طرح به مساحت 15 هكتار مي‌باشد كه از محل منابع طبيعي تامين خواهد شد و هزينه مربوط به آن در محاسبات لحاظ نمي‌شود.

 

 

 

 

ب ) محوطه سازي و آماده سازي زمين :

 

 

رديف

شرح

مساحت

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

تسطيح

تقويت خاك

قطعه بندي

چاله كني

جاده سازي و محوطه سازي

حصاركشي با نبشي و سيم توري

15 هكتار

15 هكتار

-

-

-

-

1200

1200

-

-

-

-

18

18

9

5

15

60

        جمـــــــــع

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) ساختمان ها :

 

رديف

شرح

مساحت

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال)

 1

2

3

ساختمان كارگري

انبار

موتورخانه

30

30

12

450

350

250

5/13

5/10

3

   جــــــــمـــع

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د) ماشين آلات و تجهيزات :

 

(ميليون ريال)

رديف

مشخصات ماشين آلات و تجهيزات

تعداد

ارزش واحد

ارزش كل

1

2

3

4

5

6

تراكتور فرگوسن

تريلر كششي

سمپاش كششي

لوازم باغباني

قپـان

نهركن و گاوآهن

1

1

1

5

1

1

63

10

8

4/0

5/1

3

63

10

8

2

5/1

3

     جــــمع

5/87

 

 

 

 

 

 

هـ ) تاسيسات:

 

رديف

شرح

هزينه كل (ميليون ريال)

1

2

3

استخــر ذخيرة آب

حفر و تجهيز چاه

تانكر ذخيره سوخت

2

20

2

     جمـــع كل

24

 

 

 

 

 

 

     و ) وسايل نقليه :

ارقام به ميليون ريال

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

 

 

 

 

 

 

 

 

   ز ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

5/1

5/2

      جــــــمـــــع

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ح )خريد نهال :

 

رديف

شرح

تعداد

ارزش واحد-ريال

ارزش كل-ميليون ريال

1

2

نهال گردو

نهال شليل و هلو

1250

1000

3000

230

75/3

3/2

     جـــمـــع

05/6

 

 

 

 

 

 

 

   ط)هزينه هاي قبل از بهره برداري:

 

رديف

شرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

هزينه هاي نقشه كشي، مطالعات اوليه و اخذ مجوز و ثبت تسهيلات

آموزش پرسنل

4

2

              جمع

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد نهال

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

152

5/87

78

24

4

05/6

6

جــــمــــع

55/357

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

87/17

جمـــــع كل

42/375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-هزينه هاي جاري :

 

 

الف-نهاده هاي توليد :

 

رديف

شرح
مقدار / تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)

هزينه كل ( ميليون ريال)

1

2

3

4

بذر يونجه

كود حيواني

كود شيميايي

سموم شيميايي

5/0 تن

10 تن

2 تن

100 كيلوگرم

10000

100

650

35

5

1

3/1

5/3

   جمــــع

8/10

 

 

 

 

 

 

 

 

ب-حقوق و دستمزد:

رديف

شرح

تعداد ( نفر‌)

حقوق ماهيانه

(هزار ريال)

حقوق سالانه(14 ماه)

(ميليون ريال)

1

2

3

4

مديرطرح

حسابدار-پاره وقت

كارگر باغبان

نگهبان

1

1

5

1

1100

600

900

900

4/15

4/8

63

6/12

23% حق بيمه كارفرمــا

6/19

     جمع

8

-

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ج-سوخت و انرژي:

 

 

رديف

شرح

هزينه كل (ميليون ريال)

1

2

برق

گازوئيل

4/1

1/1

          جمع

5/2

 

 

 

 

 

 

    د- هزينه استهلاك:

 

(ميليون ريال)

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب استهلاك

ارزش استهلاك

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

152

24

5/87

78

4

10%

12%

10%

20%

10%

2/15

88/2

75/8

6/15

4/0

     جمع

83/42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ- هزينه تعميرات و نگهداري:

(ميليون ريال)

رديف

شرح

ارزش دارايي

ضريب تعمير و نگهداري (%)

ارزش

تعميرونگهداري

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين آلات و تجهيزات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

152

24

5/87

78

4

2%

4%

4%

10%

10%

3

1

5/3

8/7

4/0

     جمع

7/15

 

 

 

 

 

 

جمـع هزينه هاي جاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

8/10

119

7/15

83/42

5/2

جــــمــــع

83/190

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

54/9

جمـــــع كل

37/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سـرمايه در گردش

 

رديف

شــرح

مبلغ ( ميليون ريال )

1

2

3

نهاده هاي توليد ( براي يك دوره )

حقوق و دستمزد ( 4 ماهه )

سوخت و انرژي ( 4ماهه)

8/10

67/39

83/0

           جـــمـــع

3/51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل سرمايه گذاري طرح

 

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

42/375

3/51

جمـــــع كل

72/426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درآمد طرح:

(ميليون ريال)

توليدات

توليد سالانه ( تن )

ارزش واحد

ارزش كل

گــردو

هــلـو

شــليل

يونجـه

5/62

15

15

100

12

5/2

5/2

65/0

750

5/37

5/37

65

    جمع

890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:

 

رديف

شرح

هزينه (ميليون ريال)

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري(4 ساله)

هزينه فروش و اداري ( معادل2% فروش سالانه)

5/1

8/17

         جمع

3/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش بيني مالي طرح

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

890

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

37/200

سود ناويژه

63/689

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

8/17

سود عملياتي

83/671

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

5/1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

33/670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة دورة برگشت سرمايه:

 

دورة برگشت سرمايه = 52/0 سال (تقريباً شش ماه پس از برداشت محصول در ظرفيت كامل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة نقطة سربه سر(در 100% توليد)

 

شرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

نهاده هاي توليد

8/10

100

-

-

8/10

حقوق و دستمزد

65/41

35

35/77

65

119

سوخت و انرژي

2

80

5/0

20

5/2

تعميرونگهداري

56/12

80

14/3

20

7/15

استهلاك

-

-

83/42

100

83/42

توزيع وفروش

8/17

100

-

-

8/17

استهلاك قبل از بهره برداري

-

-

5/1

100

5/1

پيش بيني نشده

11/8

85

43/1

15

54/9

جمع

92/92

-

75/126

-

67/219

 

 

براساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطه سربه سر توليد معادل 9/15% مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبة كارمزد وام:

 

 

1)  عقد مشاركت مدني

 

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد

كارمزد عقد مشاركت مدني

380 ميليون ريال

سي و شش ماه

13%

2/148 ميليون ريال

 

 

2)  عقد فروش اقساطي

 

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيلات

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيلات

كارمزد سالانه

اصل تسهيلات سالانه

2/528 ميليون ريال

بيست و چهار ماه

13%

66/68 ميليون ريال

86/216 ميليون ريال

43/108 ميليون ريال

190 ميليون ريال

 

 

 

 

 

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات

ارقام به ميليون ريال

شــرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

بازپرداخت اصل تسهيلات

0

0

0

190

190

كارمزد تسهيلات

0

0

0

43/108

43/108

جمع اصل و كارمزد

0

0

0

43/298

43/298

 

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن