کشاورزی | دام و طیور | شیلات | جهاد کشاورزی

عوامل جلوگیری فرسایش بادی

كاشت گیاهان زراعی Cultivated crops
بطور كلی گیاهانی كه نزدیك بهم كشت می‏گردند به طور معمول مؤثرتر از گیاهان زراعی هستند كه با فواصل مختلف كشت می‏گردند. تأثیر این نوع گیاهان زراعی روی مهار فرسایش بادی به عوامل زیربستگی دارد:
1- مرحله رشد
2- تراكم پوشش گیاه
3- جهت ردیفها
4- عرض ردیفها
5- نوع گیاه با نوع زراعت
6- شرایط آب و هوائی
مدیریت خوب مانند تناوب چرا و غیره نیز بسیار مهم هستند. گیاهان ردیفی مانند پنبه، ذرت و سبزیجات حفاظت كمتری نسبت به زراعتهای متراكم دارند.

كشت نواری گیاهان
کشت نواری عبارتست از كشت متناوب گیاهان ردیفی كه در بین آنها زراعتهای متراكم كاشته می‏شود. مزایای این نوع كشت عبارتست از1- جفاظت فیزیكی خاک در مقابل فرسایش بادی كه توسط كاشت گیاهان اعمال می‏گردد. 2- در این حالت فرسایش فقط به عرض نوارهای كشت محدود می‏شود 3- حفظ ذخیره رطوبت خاک بویژه ناشی از ریزش برف 4-برداشت محصول زودتر از موعد مقرر. یکی از معایب این روش اینست که عبور و مرور ماشین آلات را محدود می‏سازد.


خاك ورزی اولیه و ثانویه
هدف از خاك ورزی اولیه یا ثانویه برای مهار فرسایش بادی در حقیقت ایجاد زبری و ناهمواری یا ایجاد كلوخه در سطح خاك است. انجام اینکار همراه با باقیمانده‏های گیاهی می‏تواند سطح خاک را در مقابل فرسایش بادی بخوبی محافظت نماید.                                                               

روشهای مكانیكی
روش مذکور که با استفاده مواد غیر زنده مانند باقیمانده های خشبی، ساقه و شاخه های خشک شده گیاهان برای ایجاد دیواره بادشكن مورد استفاده قرار میگیرد از اهمیت كمی برای مزارع برخوردار است. این نوع دیواره‏های بادشكن با استفاده از مواد مختلفی مانند فنس های فلزی، برسی، پلاستیك، تخته، سنگ، سنگریزه و غیره ساخته می‏شود و بیشتر برای حفاظت سبزیجات در خاكهای آلی، تثبیت شن‌های روان و انباشت برف مورد استفاده قرار می‏گیرد.

افزایش رطوبت خاك
در مناطق خشك ونیمه خشك، احداث بادشكن بعلت تاثیر آن در کاهش تبخیر موجب ذخیره بیشتر رطوبت در خاك شده و در نتیجه تولید را افزایش می دهد.‏ افزایش نفوذ آب در خاک نیز بهمین دلیل افزایش پیدا می‏كند.

• بهبود وضعیت خاك روئی (Conditioning top soil)
از آنجائیكه چگالی خاكدانه‏ها و اندازه آنها روی فرسایش بادی تأثیر زیادی دارد، بنابراین هر عملی كه باعث گردد خاكدانه‏های بزرگتری در سطح خاك تشكیل شود (بزرگتر از 1 میلی‌متر) و یا كلوخهای بزرگی بوسیله ادوات شخم و غیره تولید نماید از فرسایش بادی بویژه هنگامیكه خاك بدون پوشش گیاهی است بشدت جلوگیری می‏نماید.

درختان و بوته‏ها
بطور كلی در مناطق بادخیز، تأسیسات، ساختمانها، باغات، محوطه‏های دامداری همه نیاز به بادشكن دارند بادشكن میتواند بصورت میکانیکی(غیر زنده) و یا زنده عکس شماره ( ) احداث گردد. اگر بادشکنی بارتفاع 04/0 متر با تور مشبک و با تراكم 50 درصد احداث گردد مسافتی که در پشت بادشکن محافظت میگردد تقریباً برابر19 برابر ارتفاع آن می‏باشد كه نتایج آن مشابه بادشكن درختی است كه دارای 50 درصد تراكم باشد.

دكتر حسن روحی‌پور

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن